Höstårsmötet 2022

2022-10-20

Höstårsmötet 2022 äger rum den 24 november i Fredriksdalsskolans aula kl. 18:30.

Föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet utlysts på stadgeenligt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande för mötet Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt tid och plats för justering.
 5. Avgifter och verksamhet kommande verksamhetsår
 6. a) Fastställande av golfklubbens verksamhetsplan samt budget och medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret.
 7. b) Fastställande av antalet spelrätter i klubben under det kommande verksamhetsåret samt försäljnings- och uthyrningspris för de spelrätter klubben disponerar
 8. c) Fastställande av ägardirektiv avseende Truve Golf AB för det kommande verksamhetsåret.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 10. Val av
 11. a) klubbens ordförande för en tid av ett år
 12. b) halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år
 13. c) en suppleant till styrelsen för en tid om ett år
 14. d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år
 15. e) tre ledamöter varav en ordförande till golfklubbens valberedning för en tid av ett år
 16. f) val av ledamöter till golfklubbens kommittéer för nästkommande verksamhetsår
 17. Övriga frågor av informations- och diskussionskaraktär.

Välkomna!