Byggplan Klubbhusområde

Byggnation i anslutning till Lidköpings Golfbana

Vi vill gärna ha era åsikter! Maila oss på input@lidkopingsgk.se.

Bakgrund

Lidköpings Golfbana ligger på mark som vi arrenderar av Lidköpings kommun. Detta gäller även övningsområden, parkering, verkstad och andra biytor. Vid flera tillfällen har klubben framfört önskemål om att förvärva området eller åtminstone få till ett arrendeavtal med längre löptid för att möjliggöra klubbens planering för framtiden. Lidköpings kommun har dock inte velat avhända sig kontrollen över området innan man fastställt planer för hur det skall utvecklas efter att väg 44 flyttats.

I de plandokument som upprättats i samarbete mellan Lidköpings och Götene kommuner har markområde för golfbana markerats som omfattar den största delen av våra nuvarande ytor. Längs gamla 44:an på en yta som innefattar vårt nuvarande klubbhus, verkstad och parkering har ett område för bostäder och service markerats. Planerna anger inga exakta gränser utan detta kommer att regleras i kommande detaljplanearbete.

Då översiktsplanen nu anger golfbanans fortsatta existens har klubben åter uppvaktat Lidköpings kommun för att omarbeta vårt arrendeavtal med en längre planeringshorisont. Eftersom gränsdragningen för de ytor kommunen vill se bebyggda för bostäder och service inte är klarlagd har man dock inte velat sträcka sig längre än att vi nu har ett arrendeavtal som gäller till 2028.

Den korta planeringshorisonten hämmar klubbens och anläggningens utveckling främst vad gäller ytor och byggnader i klubbhusområdet. Klubben tog därför sommaren 2020 initiativ till att påskynda planprocessen genom en dialog med Lidköpings kommun. Vi måste få veta vilka ytor vi kan förvänta oss kunna utnyttja i framtiden och få klarhet i förutsättningarna som gäller för våra byggnader. Kommunen har i dessa diskussioner intagit hållningen att klubbens verksamhet och anläggningen är viktiga ur kommunens perspektiv och frågan om längre arrendetid hålls levande.

För att ytterligare driva utvecklingen tog klubben kontakt med Erik Hemberg Fastigheter AB som här ser möjligheter att skapa ett attraktivt boende med golfbana, sjönära läge mm. Detta har resulterat i en avsiktsförklaring mellan Lidköpings kommun och fastighetsbolaget där bolaget ges förtur att komma med förslag till hur området skall bebyggas. I avtalet mellan kommunen och bolaget framhålls att förslaget skall utarbetas i samråd med golfklubben och att golfklubbens verksamhet och utvecklingsmöjligheter skall beaktas.

Under den gångna hösten-vintern har ett antal samrådmöten mellan kommunen, fastighetsbolaget och klubben hållits då olika funktioner och problemställningar diskuterats. Från klubbens sida har vi främst inriktat hur vi bibehåller de funktioner vi har idag och hur vi skall ges möjligheter fortsätta utveckla anläggningen i samklang med ett framtida attraktivt bostadsområde.

Nuläge

Erik Hemberg Fastigheter AB har presenterat idéskisser för tänkbar byggnation som omfattar ytorna väster om nuvarande infart, golfbanans parkering och klubbhus, del av verkstadsområdet samt övningsgreen, padelbanor och ställplatser. Huvudbyggnaden närmast golfbanan ligger i stort sett i linje med nuvarande klubbhus.

• Verkstadsområdet flyttas till nytt läge som är under diskussion.
• Parkeringsytorna föreslås samnyttjas för golfanläggningen, boende och andra besökande.
• Padelbanorna flyttas till nytt läge.
• Ställplatserna flyttas till nytt läge norr om G:a Götenevägen där också ytterligare parkeringsytor tillkommer.
• Vägtunnel byggs som förbinder till ställplatser, parkeringar och badet.
• Golfshop, omklädningsrum och reception inryms i huvudbyggnaden.
• Klubbhusfunktioner som sammanträdes-, kontors- och klubbrum inryms i huvudbyggnaden.
• I huvudbyggnaden planeras för restaurang med altan i markplanet men också möjlig takterrass med utsikt mot både golfbanan och sjön.

Frågeställningar

Vid vårårsmötet informerade klubbens styrelse och Erik Hemberg Fastigheter AB om projektets tankegångar och utveckling. Klubbens styrelse vill nu ha en bredare diskussion inom Lidköpings Golfklubb.
Den frågeställning vi främst vill ha synpunkter på är inte i första hand utformningen av den föreslagna bebyggelsen utan hur medlemmarna vill att vi skall tillvarata våra intressen för verksamhet och utveckling. Vi har en längre tid varit medvetna om att delar av vår anläggning troligen skulle falla bort. Nu är vi där och vi måste då istället söka möjligheterna för att komma ur den processen som en ännu bättre anläggning.

• Verkstadsområdet försvinner; hur löser vi det?
• Ställplatser, parkering och övningsområden?
• Hur fungerar nuvarande bana ihop med de tänkta byggnaderna?
• Skall vi vara hyresgäster eller skall vi inrikta oss mot ett eget klubbhus och i så fall var?
• Vilka funktioner vill vi ha på vår anläggning i framtiden?
• Finns det andra exploateringsalternativ som tillgodoser kommunens intentioner och ger oss bättre utvecklingsmöjligheter?
• I sista ändan har vi också hur vi skall lösa de ekonomiska bitarna. Våra byggnader står på ofrigrund som hänger ihop med arrendet så vi har i nuläget varken mark eller byggnader som går att sälja eller belåna.

Säkert finns det fler frågor än dessa och det är många aspekter vi skall försöka vrida och vända på för att hitta lösningar som möjliggör en fortsatt utveckling mot en modern golfanläggning i framtiden. Detta är dock bara en första avstämning för att finna riktningen och få föreningens engagemang i processen. Styrelsens avsikt är att kunna presentera mera konkreta frågeställningar för föreningens höstårsmöte i november.

Välkommen med dina synpunkter och frågor!

Styrelsen för Lidköpings Golfklubb