Byggplan Klubbhusområde

Byggnation i anslutning till Lidköpings Golfbana

Vi vill gärna ha era åsikter! Maila oss på input@lidkopingsgk.se.

Bakgrund

Lidköpings Golfbana ligger på mark som vi arrenderar av Lidköpings kommun. Detta gäller även övningsområden, parkering, verkstad och andra biytor. Vid flera tillfällen har klubben framfört önskemål om att förvärva området eller åtminstone få till ett arrendeavtal med längre löptid för att möjliggöra klubbens planering för framtiden. Lidköpings kommun har dock inte velat avhända sig kontrollen över området innan man fastställt planer för hur det skall utvecklas efter att väg 44 flyttats.

I de plandokument som upprättats i samarbete mellan Lidköpings och Götene kommuner har markområde för golfbana markerats som omfattar den största delen av våra nuvarande ytor. Längs gamla 44:an på en yta som innefattar vårt nuvarande klubbhus, verkstad och parkering har ett område för bostäder och service markerats. Planerna anger inga exakta gränser utan detta kommer att regleras i kommande detaljplanearbete.

Då översiktsplanen nu anger golfbanans fortsatta existens har klubben åter uppvaktat Lidköpings kommun för att omarbeta vårt arrendeavtal med en längre planeringshorisont. 2023 undertecknades ett nytt arrendeavtal för golfbanan som gäller fram till 2049.

Klubben tog sommaren 2020 initiativ till att påskynda planprocessen genom en dialog med Lidköpings kommun. Vi måste få veta vilka ytor vi kan förvänta oss kunna utnyttja i framtiden och få klarhet i förutsättningarna som gäller för våra byggnader. Kommunen har i dessa diskussioner intagit hållningen att klubbens verksamhet och anläggningen är viktiga ur kommunens perspektiv och frågan om längre arrendetid hålls levande.

För att ytterligare driva utvecklingen tog klubben kontakt med Erik Hemberg Fastigheter AB som här ser möjligheter att skapa ett attraktivt boende med golfbana, sjönära läge mm. Detta har resulterat i en avsiktsförklaring mellan Lidköpings kommun och fastighetsbolaget där bolaget ges förtur att komma med förslag till hur området skall bebyggas. I avtalet mellan kommunen och bolaget framhålls att förslaget skall utarbetas i samråd med golfklubben och att golfklubbens verksamhet och utvecklingsmöjligheter skall beaktas.

Under hösten-vintern 2021/2022 har ett antal samrådmöten mellan kommunen, fastighetsbolaget och klubben hållits då olika funktioner och problemställningar diskuterats. Från klubbens sida har vi främst inriktat hur vi bibehåller de funktioner vi har idag och hur vi skall ges möjligheter fortsätta utveckla anläggningen i samklang med ett framtida attraktivt bostadsområde.

 

Välkommen med dina synpunkter och frågor!

Styrelsen för Lidköpings Golfklubb