Vårårsmöte 2023

Kallelse till vårårsmöte Lidköpings GK 2023

Datum & Tid: Torsdag den 30 mars 2023, klockan 18:30
Plats: Klubbhuset Lidköpings Golfklubb


Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet utlysts på stadgeenligt sätt

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt tid och plats för justering.

6. Styrelsens redovisning avseende det senaste verksamhetsåret

a) Verksamhetsberättelse för LGK och Truve Golf AB (TGAB)

b) Årsredovisning avseende LGK

c) Årsredovisning avseende Truve Golf AB

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

7. Fastställande av golfklubbens resultat- och balansräkning samt disposition av över eller underskott i enlighet med balansräkningen.

8. Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagstämman i TGAB angående fastställande av resultat- och balansräkning i TGAB samt disposition av över eller underskott i enlighet med balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för golfklubbens styrelse för den tid revisionsberättelsen avser.

10. Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagstämman i TGAB angående ansvarsfrihet i TGAB och för den tid revisionsberättelsen avser.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12. Förlängning av mandatperioden för styrelse och kommittéer

13. Övriga frågor av informations- och diskussionskaraktär.


Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och förslag kommer finnas tillgängligt på hemsidan under ”Stadgar och protokoll” senast 1 vecka före mötet.
Hjärtligt Välkomna!